Församlingen

Om församlingen

Ryttargårdskyrkan är en gemenskap med 900 medlemmar. Församlingen har tre grundläggande sätt att mötas: Den stora gudstjänsten, den lilla cellgruppen och arbetet i en servicegrupp (var 10:onde vecka). Dessa sätt att mötas är alla ett uttryck för vad vi är – Guds församling.

Samfundstillhörighet

EFK-logo

På riksplanet samarbetar Ryttargårdskyrkan med Evangeliska Frikyrkan, som är ett frikyrkosamfund med drygt 300 församlingar, 30 000 medlemmar och har mission i ett 40-tal länder. Församlingen känner släktskap med de fyra nyckelord som finns i Evangeliska Frikyrkans grunddokument:

Evangelikal
Står för en tro på Bibeln som inspirerad av Gud och sann i allt vad den lär, och en betoning på människans behov av omvändelse.
Baptistisk
Står för att vi praktiserar troendedop.
Karismatisk
Betyder att vi räknar med att Gud ger sin församling gåvor av den typen som fanns under den första församlingens tid. Vi är öppna för Guds Ande i funktion och tror att det kristna livet innefattar dimensioner som inte bara kan förklaras rent förståndsmässigt.
Missionell
Betyder att arbetet med att ge evangelium och hjälpa de nödställda inte bara är en verksamhetsgren, utan något som genomsyrar hela vår församling.

Församlingsidé

Nära Gud och varandra, i världen – för världen!

Detta är vår församlingsidé. Relationen och närheten till Gud är det första vi vill betona. Gudstjänster och program av olika slag ska hjälpa människor att leva i Guds närhet.

Eftersom församlingen är en gemenskap av människor är relationerna oss emellan viktiga. Andlighet som inte för oss närmare varandra är inte mycket värd. Därför måste närhet till Gud ”gå hand i hand” med närhet till varandra. Församlingen lever mitt i ett samhälle med sin specifika kultur eller snarare blandning av kulturer. Det uttrycks med orden ”i världen”. För att vara relevanta i världen måste vårt sätt att kommunicera och vara församling uttryckas begripligt, så att inte klyftan blir för stor för dem som inte är kyrkvana att närma sig kristen tro.

Den tro på Jesus Kristus som fört oss samman i en gemenskap vill vi inte bara behålla för oss själva. Jesus gav oss befallningen att ”gå ut i hela världen”. Därför är det angeläget att både på hemmaplan i Linköping och internationellt sända ut människor och medel för att hjälpa nödställda och förkunna evangeliet.

Vi tror att människor vill vara med i en församling som vet vart den är på väg. Vårt mål är att föra människor till tro på Jesus Kristus och att församlingen får vara en plats där det kristna livet kan fördjupas, växa och utvecklas.

Ledning och demokrati

Församlingsledningen utgörs av följande funktioner: Församlingsledarna (fd äldsteråd) och Församlingsrådet (styrelsen) samt av pastorsteamet. Församlingsledarna har ett övergripande ansvar för församlingens liv och dess utveckling som; bibelundervisning, själavård, bön, vision och strategi. Församlingsrådet (styrelsen) har ett mer förvaltande ansvar. I detta uppdrag ingår ansvar för ekonomi med budgetarbete och redovisning, fastighetsfrågor samt verksamhetens praktiska genomförande. Pastorsteamet har det operativa ansvaret för arbetet i församlingen.

Församlingsmötet är det forum där medlemmarna gemensamt beslutar om inriktning och utformning av församlingens inriktning och arbete. Alla medlemmar har rätt att vara med, yttra sig och komma med förslag. Församlingsmöten hålls 6-8 gånger per år.

En grundläggande princip är att vi strävar efter att skapa delaktighet varför nya grupper uppstår där det finns behov, medan andra kan läggas ner när det inte längre fyller ett behov. Vi som finns med i olika råd och utskott vill att alla skall känna att alla är viktiga och att vi bryr oss.

Ladda ner: Församlingens stadgar

Historik

Församlingens historia har sina rötter i tidigt 1900-tal men kom 1937 att bli en självstädig församling då en stor grupp medlemmar lämnade Baptist- församlingen Betania och bildade Filadelfiaförsamlingen. Genom ett samgående med Ebenezerförsamlingen 1954 tillfördes närmare 150 medlemmar. Församlingen har haft sin gudstjänstlokal i en teater, i en nedlagd bowlinghall, i en nybygd kyrka på Borgmästaregatan (som rivits sommaren 2007) och sedan 1999 i ett delvis ombygd soldathem, Ryttargårdskyrkan. Medlemsantalet är ca 900.

Filadelfiaförsamlingen bildades 1937 i och med att 360 medlemmar lämnade Baptistförsamlingen Betania. Därmed har församlingen sina historiska rötter som en baptistförsamling. Under slutet av 1920-talet pågick en märklig väckelse i Linköping med 100-tals nyomvända och döpta. Denna period i Linköping hade en tydlig koppling till den frambrytande Pingstväckelsen.

Filadelfiaförsamlingen kom redan tidigt att ha sin relation till Örebromissionen som var den riktning inom Svensk frikyrka som kan sägas stå för en karismatisk inriktning av Svensk baptism. Ytterligare ett kännetecknande drag för församlingen är det stora missionsintresset. Många missionsarbetare har sin hemvist i församlingen och ca 1/4 av insamlingsbudgeten i församlingen går till arbete utanför Sverige.

Filadelfiaförsamlingen samlades under de första åren i tillfälligt hyrda lokaler som Teatern i Linköping eller Hushållningssällskapets lokaler. 1944 invigde församlingen sin första kyrka i egen fastighet i en f.d. bowlinghall som var belägen mellan Ågatan och Borgmästaregatan. 1954 ansluter sig 152 medlemmar från Ebenezerförsamlingen i Linköping som var en baptistförsamling bildad 1905. Planerna att bygga en ny kyrka tog fart och 1959 kunde den nya Filadelfiakyrkan, vid Borgmästaregatan invigas. Antalet medlemmar hade då ökat till 771.

Den nya kyrkan kom att ge församlingen ett nytt ansikte i stan och antalet medlemmar fortsatte att öka. 1985 hade församlingen ökat till 866 medlemmar som då vare den högsta noteringen sedan bildandet 1937. Församlingen har under åren bedrivit verksamhet på flera orter inom och utom kommunen bl.a. i Ljungsbro, Ledberg, Åtvidaberg och Björsäter. Av dessa har församlingsgruppen i Björsäter bildat en ny ekumenisk församling 1986. Församlingen i Ljungsbro blev 1988 en fristående församling. 1996 bildas ytterligare en ny församling av i huvudsak medlemmar från Filadelfiaförsamlingen. Johanneskyrkan är ett exempel församlingsplantering som fått sitt stöd av Filadelfiaförsamlingen.

1997 inköptes f.d. Soldathemmet ”Ryttargården” och ett intensivt planeringsarbete för en ny kyrkolokal inleddes. Den 1 april 1998 satte byggnadsarbetet igång och församlingen kunde inviga den nya kyrkan i mars 1999.

Medlemskap

Att vara medlem i en kristen församling är att vara medlem i Guds församling på jorden och är därför något långt större än ett vanligt föreningsmedlemsskap.

Medlemskapet i församlingen har sin grund i en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare samt dop i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Medlemskapets mening är ett liv i Kristi efterföljd och en överlåtelse till församlingens gemenskap och uppdrag i världen

Hur blir man medlem?

Medlemskap i församlingen kan erhållas av dem som…

  • personligen bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare samt på bekännelse av denna sin tro låter döpa sig.
  • genom flyttningsbetyg kommer från annan församling.

Detta gäller även överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition än baptistisk. Ett överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition upphäver inte församlingens egen identitet som baptistisk. Det är mer ett uttryck för att församlingen respekterar andra kristna och deras väg till församlingstillhörighet.

Avsluta medlemskap

Medlemskap kan upphöra…

  • genom överflyttning till annan församling.
  • genom begäran om utträde ur församlingen.
  • genom uteslutning då medlem inte längre delar församlingens tro och bekännelse eller inte lever i överensstämmelse med bekännelsen.

Församlingsledarna handlägger frågor om medlemskapets upphörande och deras beslut bekräftas senare i församlingsmötet.

Visionen

Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus.

Vår önskan är att vår församling ska vara en gemenskap dit man kan komma som man är. En gemenskap där både glädje och sorg, segrar och nederlag får plats. Till församlingen är man därför välkommen trots att man inte är perfekt, eller känner sig färdig. Var och en är dessutom i gott sällskap, då vi alla känner behov av att få tillhöra en gemenskap trots våra brister, tillkortakommanden och vår synd.

Samtidigt inbjuder kristen tro till en livslång resa där man formas som människa. Det kristna livet är inte stillastående, utan beskrivs i bibeltexterna som en vandring, en väg där Jesus tar allt större plats i våra liv. Guds avsikt är att vi ska ”formas efter Hans sons bild” (Rom 8:29), och vår dröm är därför att vi alla ska få vara med om denna resa – vare sig vi varit kristna länge eller just börjat pröva oss fram på trons väg.

Vår önskan med rubriken ovan är därför att beskriva en rörelse där allt fler människor blir alltmer centrerade runt Jesus, där allt fler lyder Honom allt djupare, där Hans liv och undervisning får prägla allt fler människor i allt större utsträckning.

Uppdraget

Församlingens uppdrag är inget som vi själva har hittat på. Ytterst är det Jesus som grundat församlingen på jorden, han dog för den, sände sin Ande för att stärka den och en dag skall han återvända för att få vara med sin församling. Han har redan gett församlingen dess uppdrag. Vår uppgift blir därför att fullfölja detta uppdrag och det gör vi genom att studera bibeln.

Några bibelord sammanfattar vad Jesus menat: Att älska och ära Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv (Matt 22:37-40). I missionsbefallningen (Matt 28:19-20) har vi uppdraget formulerat; ”Gå därför ut och och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att att hålla alla de bud jag har gett er”.

Tro

För att göra Kristus känd

”Gå ut överallt och förkunna” (Mark 16:15)

Församlingens uppdrag är att göra Kristus känd. Det tar sig uttryck i att vi vittnar om Jesus (1 Kor 15: 3-4 ). Församlingen vill därvid hjälpa människor att i tro ta emot Kris­tus, omvända sig till honom och bekänna honom som Herre och fräl­sare. Till uppdraget att göra Kristus känd hör också att tjäna människor i familjeliv, vänskapskrets, arbetsliv och samhälle. Vi har således förmånen att få dela med oss av de godaste nyheterna alla kategorier, som kan föra människor från mörker till ljus, från död till liv. Så länge det finns en enda människa i världen som inte känner Kristus, har församlingen kvar sitt uppdrag.

Tillväxt

Att göra lärjungar

”Gör alla folk till mina lärjungar….lär dem att hålla allt” (Matt 28:19-20)

Lärjungaskap kallas den process där vi blir mer och mer lika Kristus i våra tankar, känslor och handlingar. Processen startar vid omvändelsen och pågår livet ut. ”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus” (Kol 1:28)

Tillsammans

Att vara en gemenskap

”Såsom jag har älskat er skall ni älska varandra” (Joh 13:34)

En kristen är kallad att tillhöra, inte bara att tro. Församlingen är vår tillhörighet, en gemenskap som liknas vid en familj, eller en samhörighet av det slag som kroppen med sina många olika lemmar. ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud ….genom honom fogas ni samman” (Ef 2:20-21)

Gemenskapen kan uttryckas på många sätt – allt ifrån personlig vänskap till att man deltar i församlingens olika samlingar. Genom att leva nära varandra kan vi bygga relationer och uttrycka personlig omsorg. Därför möts vi regelbundet i mindre grupper (cellgrupper). Där kan vi något lättare möta varandras behov och bli förtroliga och ansvariga inför varandra.

Tjänst

För att tjäna varandra

”Älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39)

Kristen tjänst är att visa Guds kärlek genom att möta andras behov i Jesu namn. Diakoni (tjänande) tillhör församlingens grundväsen. Församlingen kan möta alla slags behov: andliga, känslomässiga, fysiska eller som har med relationer att göra, eftersom vi möter dem utifrån Guds resurser. För att utföra dessa uppdrag är varje kristen utrustad med gåvor till att vara ”goda förvaltare av Guds nåd i dess många former” (1 Pet 4:10) Allt det goda vi fått – nådegåvor, kunskap, begåvning och erfarenheter – får vi använda till tjänst.

När Jesus hade tvättat lärjungarnas fötter sade han ”Nu har jag givit er ett föredöme… så skall ni tjäna varandra.” ”Den som vill vara störst bland eder han vare de andras tjänare.” För församlingen gäller det att upptäcka sin samhörighet med och sitt ansvar för alla människor, oavsett status, ras, religion eller poli­tisk uppfattning. Detta speciellt när det gäller att finna vägar till vittnes­börd och tjänst bland fattiga och förtryckta i värl­den.

Tillbedjan

För att tillbe Gud

”Älska Herren…med hela ditt hjärta (Matt 22:37)

Församlingens största uppgift är att ära Gud. ”Vi skall vara Gud till pris och ära” (Ef 1:12) Genom att uttrycka vår kärlek till Gud, tillber vi Honom. ”Herren din Gud skall du tillbe, och endast Honom skall du dyrka” (Matt 4:10). Genom hela Skriften följer oss uppmaningen att lova Herren och upphöja Hans namn, oberoende av vilka vi är eller var vi finns. Genom våra ord och handlingar gör vi tjänst för Gud. Det handlar om en daglig uppgift där vi får ”frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara vår andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Dessa fem områden som beskriver vårt uppdrag, är på sätt och vis tidlösa. Guds församling har alltid haft dem med sig. Hur man sedan går tillväga för att fullfölja uppdraget är en uppgift för varje församling i varje tid att lösa. Som alltid gäller det dubbla lyssnandet: Vad säger Herren och vilket är ropet från världen?

BERGA – ett Missionellt initiativ

… som vill se fler människor bli lärjungar till Jesus i Berga!

Ryttargårdskyrkan driver ett missionellt initiativ sedan 2019, som en frukt ur Bergaplanteringen. Genom ett bokbord vid Berga C var tredje vecka och bönevandringar i området en gång i månaden. Vår vision är att få tillgång till en lokal som mötesplats för bl.a. språkcafe, en kurs i kristen tro och liv, och allmän gemenskap.

Vill du vara med? Kontakta gärna Thomas Hall lthomas.hall.felaktiggmail.com


Slottet i BergaSlottet i Berga

Församlingsledningen

Församlingsledningen har ansvar att, som det antyds i namnet, leda församlingen. Den skall stå öppen för människors idéer, önskningar och verksamhetslust, samt inspirera till projekt, ansvarsgrupper, nätverk mm för insatser i församling och samhälle. Grundläggande princip för varje uppgift i församlingen är rätt person på rätt plats med rätt motiv i rätt tid. Ytterst handlar det om att anförtro och bekräfta människor i de uppdrag Gud har utrustat dem för.

Församlingen (Ryttargårdskyrkan) leds av en styrelse som väljs i demokratisk ordning av församlingens medlemmar. Den operativa ledningen utövas av det pastorsteam som finns i församlingen. Därtill kommer ansvariga för konferensverksamheten och för den öppna fritidsverksamheten.

FÖRSAMLINGENS STYRELSE

Styrelsen väljs av församlingen på årsmötet i mars varje år och ledamöterna har en mandattid på fyra år. Styrelsen har det ytterst juridiska och ekonomiska ansvaret i församlingen och har ett övergripande ansvar för församlingens utveckling, för undervisning och bön.

Vill du komma i kontakt med församlingsledningen kan du skicka ett mail till ordforande.felaktigryttargardskyrkan.se eller kontakta någon i listan här nere.

För verksamhetsåret 2022 har följande ledamöter valts:

Bild på person

Björn Ivarsson

Församlingsledare (ordförande)

Bild på person

Maria Alphonce

Församlingsledare

Bild på person

Eva-Marie Hultberg

Församlingsledare (pastor, föreståndare)

Bild på person

Fredrik Lignell

Församlingsledare (pastor, föreståndare)

Bild på person

Peter Nordlander

Församlingsledare (Koordinator, föreståndare)

Bild på person

Ellen Orevi

Församlingsledare

Bild på person

Ian Lowry

Församlingsledare

Bild på person

Mikael Engback

Församlingsledare

Bild på person

Gunnel Borg

Församlingsledare

Bild på person

Karin Ljunggren

Församlingsledare

Bild på person

Samuel Wejde

Församlingsledare

Råden

Utöver församlingsledningens ledningsfunktioner finns olika råd i församlingen. Råden har fulla ansvaret för de olika verksamheter som ryms inom råden. Ordföranden för respektive råd visas här:

Bild på person

Internationell mission

Magnus Alphonce (Ordförande)

E-post: internationellaradet.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Cellgrupp

vakant (Ordförande)

E-post: cellgruppsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Barn

Kerstin Bahlmann, sammankallande (Ordförande)

E-post: barnrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ungdom

Stina Hammarström (Ordförande)

E-post: ungdomsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Diakoni

Harriet Törnkvist (Ordförande)

E-post: diakonirad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Personal

Lars Uhlin (Ordförande)

E-post: personalrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Förvaltning

Jaan Israelsson (Ordförande)

E-post: forvaltningsrad.felaktigryttargardskyrkan.se

Bild på person

Ekonomi

Viktor Deleskog (Ordförande)

E-post: ekonomirad.felaktigryttargardskyrkan.se