Om församlingen

Ryttargårdskyrkan är en gemenskap med 900 medlemmar. Församlingen har tre grundläggande sätt att mötas: Den stora gudstjänsten, den lilla cellgruppen och arbetet i en servicegrupp (var 10:onde vecka). Dessa sätt att mötas är alla ett uttryck för vad vi är – Guds församling.

Samfundstillhörighet

EFK-logo

På riksplanet samarbetar Ryttargårdskyrkan med Evangeliska Frikyrkan, som är ett frikyrkosamfund med drygt 300 församlingar, 30 000 medlemmar och har mission i ett 40-tal länder. Församlingen känner släktskap med de fyra nyckelord som finns i Evangeliska Frikyrkans grunddokument:

Evangelikal
Står för en tro på Bibeln som inspirerad av Gud och sann i allt vad den lär, och en betoning på människans behov av omvändelse.
Baptistisk
Står för att vi praktiserar troendedop.
Karismatisk
Betyder att vi räknar med att Gud ger sin församling gåvor av den typen som fanns under den första församlingens tid. Vi är öppna för Guds Ande i funktion och tror att det kristna livet innefattar dimensioner som inte bara kan förklaras rent förståndsmässigt.
Missionell
Betyder att arbetet med att ge evangelium och hjälpa de nödställda inte bara är en verksamhetsgren, utan något som genomsyrar hela vår församling.

Församlingsidé

Nära Gud och varandra, i världen – för världen!

Detta är vår församlingsidé. Relationen och närheten till Gud är det första vi vill betona. Gudstjänster och program av olika slag ska hjälpa människor att leva i Guds närhet.

Eftersom församlingen är en gemenskap av människor är relationerna oss emellan viktiga. Andlighet som inte för oss närmare varandra är inte mycket värd. Därför måste närhet till Gud ”gå hand i hand” med närhet till varandra. Församlingen lever mitt i ett samhälle med sin specifika kultur eller snarare blandning av kulturer. Det uttrycks med orden ”i världen”. För att vara relevanta i världen måste vårt sätt att kommunicera och vara församling uttryckas begripligt, så att inte klyftan blir för stor för dem som inte är kyrkvana att närma sig kristen tro.

Den tro på Jesus Kristus som fört oss samman i en gemenskap vill vi inte bara behålla för oss själva. Jesus gav oss befallningen att ”gå ut i hela världen”. Därför är det angeläget att både på hemmaplan i Linköping och internationellt sända ut människor och medel för att hjälpa nödställda och förkunna evangeliet.

Vi tror att människor vill vara med i en församling som vet vart den är på väg. Vårt mål är att föra människor till tro på Jesus Kristus och att församlingen får vara en plats där det kristna livet kan fördjupas, växa och utvecklas.

Ledning och demokrati

Församlingsledningen utgörs av följande funktioner: Församlingsledarna (fd äldsteråd) och Församlingsrådet (styrelsen) samt av pastorsteamet. Församlingsledarna har ett övergripande ansvar för församlingens liv och dess utveckling som; bibelundervisning, själavård, bön, vision och strategi. Församlingsrådet (styrelsen) har ett mer förvaltande ansvar. I detta uppdrag ingår ansvar för ekonomi med budgetarbete och redovisning, fastighetsfrågor samt verksamhetens praktiska genomförande. Pastorsteamet har det operativa ansvaret för arbetet i församlingen.

Församlingsmötet är det forum där medlemmarna gemensamt beslutar om inriktning och utformning av församlingens inriktning och arbete. Alla medlemmar har rätt att vara med, yttra sig och komma med förslag. Församlingsmöten hålls 6-8 gånger per år.

En grundläggande princip är att vi strävar efter att skapa delaktighet varför nya grupper uppstår där det finns behov, medan andra kan läggas ner när det inte längre fyller ett behov. Vi som finns med i olika råd och utskott vill att alla skall känna att alla är viktiga och att vi bryr oss.

Ladda ner: Församlingens stadgar