Visionen

Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus.

Vår önskan är att vår församling ska vara en gemenskap dit man kan komma som man är. En gemenskap där både glädje och sorg, segrar och nederlag får plats. Till församlingen är man därför välkommen trots att man inte är perfekt, eller känner sig färdig. Var och en är dessutom i gott sällskap, då vi alla känner behov av att få tillhöra en gemenskap trots våra brister, tillkortakommanden och vår synd.

Samtidigt inbjuder kristen tro till en livslång resa där man formas som människa. Det kristna livet är inte stillastående, utan beskrivs i bibeltexterna som en vandring, en väg där Jesus tar allt större plats i våra liv. Guds avsikt är att vi ska ”formas efter Hans sons bild” (Rom 8:29), och vår dröm är därför att vi alla ska få vara med om denna resa – vare sig vi varit kristna länge eller just börjat pröva oss fram på trons väg.

Vår önskan med rubriken ovan är därför att beskriva en rörelse där allt fler människor blir alltmer centrerade runt Jesus, där allt fler lyder Honom allt djupare, där Hans liv och undervisning får prägla allt fler människor i allt större utsträckning.

Uppdraget

Församlingens uppdrag är inget som vi själva har hittat på. Ytterst är det Jesus som grundat församlingen på jorden, han dog för den, sände sin Ande för att stärka den och en dag skall han återvända för att få vara med sin församling. Han har redan gett församlingen dess uppdrag. Vår uppgift blir därför att fullfölja detta uppdrag och det gör vi genom att studera bibeln.

Några bibelord sammanfattar vad Jesus menat: Att älska och ära Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv (Matt 22:37-40). I missionsbefallningen (Matt 28:19-20) har vi uppdraget formulerat; ”Gå därför ut och och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att att hålla alla de bud jag har gett er”.

Tro

För att göra Kristus känd

”Gå ut överallt och förkunna” (Mark 16:15)

Församlingens uppdrag är att göra Kristus känd. Det tar sig uttryck i att vi vittnar om Jesus (1 Kor 15: 3-4 ). Församlingen vill därvid hjälpa människor att i tro ta emot Kris­tus, omvända sig till honom och bekänna honom som Herre och fräl­sare. Till uppdraget att göra Kristus känd hör också att tjäna människor i familjeliv, vänskapskrets, arbetsliv och samhälle. Vi har således förmånen att få dela med oss av de godaste nyheterna alla kategorier, som kan föra människor från mörker till ljus, från död till liv. Så länge det finns en enda människa i världen som inte känner Kristus, har församlingen kvar sitt uppdrag.

Tillväxt

Att göra lärjungar

”Gör alla folk till mina lärjungar….lär dem att hålla allt” (Matt 28:19-20)

Lärjungaskap kallas den process där vi blir mer och mer lika Kristus i våra tankar, känslor och handlingar. Processen startar vid omvändelsen och pågår livet ut. ”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus” (Kol 1:28)

Tillsammans

Att vara en gemenskap

”Såsom jag har älskat er skall ni älska varandra” (Joh 13:34)

En kristen är kallad att tillhöra, inte bara att tro. Församlingen är vår tillhörighet, en gemenskap som liknas vid en familj, eller en samhörighet av det slag som kroppen med sina många olika lemmar. ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud ….genom honom fogas ni samman” (Ef 2:20-21)

Gemenskapen kan uttryckas på många sätt – allt ifrån personlig vänskap till att man deltar i församlingens olika samlingar. Genom att leva nära varandra kan vi bygga relationer och uttrycka personlig omsorg. Därför möts vi regelbundet i mindre grupper (cellgrupper). Där kan vi något lättare möta varandras behov och bli förtroliga och ansvariga inför varandra.

Tjänst

För att tjäna varandra

”Älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39)

Kristen tjänst är att visa Guds kärlek genom att möta andras behov i Jesu namn. Diakoni (tjänande) tillhör församlingens grundväsen. Församlingen kan möta alla slags behov: andliga, känslomässiga, fysiska eller som har med relationer att göra, eftersom vi möter dem utifrån Guds resurser. För att utföra dessa uppdrag är varje kristen utrustad med gåvor till att vara ”goda förvaltare av Guds nåd i dess många former” (1 Pet 4:10) Allt det goda vi fått – nådegåvor, kunskap, begåvning och erfarenheter – får vi använda till tjänst.

När Jesus hade tvättat lärjungarnas fötter sade han ”Nu har jag givit er ett föredöme… så skall ni tjäna varandra.” ”Den som vill vara störst bland eder han vare de andras tjänare.” För församlingen gäller det att upptäcka sin samhörighet med och sitt ansvar för alla människor, oavsett status, ras, religion eller poli­tisk uppfattning. Detta speciellt när det gäller att finna vägar till vittnes­börd och tjänst bland fattiga och förtryckta i värl­den.

Tillbedjan

För att tillbe Gud

”Älska Herren…med hela ditt hjärta (Matt 22:37)

Församlingens största uppgift är att ära Gud. ”Vi skall vara Gud till pris och ära” (Ef 1:12) Genom att uttrycka vår kärlek till Gud, tillber vi Honom. ”Herren din Gud skall du tillbe, och endast Honom skall du dyrka” (Matt 4:10). Genom hela Skriften följer oss uppmaningen att lova Herren och upphöja Hans namn, oberoende av vilka vi är eller var vi finns. Genom våra ord och handlingar gör vi tjänst för Gud. Det handlar om en daglig uppgift där vi får ”frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara vår andliga gudstjänst” (Rom 12:1).

Dessa fem områden som beskriver vårt uppdrag, är på sätt och vis tidlösa. Guds församling har alltid haft dem med sig. Hur man sedan går tillväga för att fullfölja uppdraget är en uppgift för varje församling i varje tid att lösa. Som alltid gäller det dubbla lyssnandet: Vad säger Herren och vilket är ropet från världen?