General Data Protection Regulation (GDPR)

Personuppgiftsbehandling i Ryttargårdskyrkan

Med denna information vill vi informera dig om Ryttargårdskyrkans hantering av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s Dataskyddsförordning i kraft som lag i Sverige. Den är baserad på EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningens syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter i personuppgiftsbehandling som sker hos myndigheter och i bolag, föreningar och församlingar.

Ryttargårdskyrkans medlemmars personuppgifter hanteras via församlingsexpeditionen i form av medlemsregister. Där finns också förteckning över deltagare i kurser, sång- och musik, barn- och ungdomsverksamhet, Fritids och församlingsarrangemang. Ryttargårdens café, konferens och sport (CKS) hanterar kund- och leverantörsregister.


Syftet med personuppgifterna

Församlingens personuppgiftsbehandling ska ske med respekt för de syften som uttrycks i de vägledande principerna för personuppgiftsbehandling: laglighet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering samt integritet och konfidentialitet.

Vårt syfte med registreringen i församlingen är att kunna föra en medlemsmatrikel och komma i kontakt med församlingens medlemmar för information. Övrig registrering har samma syfte då det gäller att komma i kontakt med deltagare, kunder och leverantörer.


Samtycke

Det finns några olika grunder som gör personuppgiftsbehandlingen laglig. Det enklaste är om den berörda personen ger sitt samtycke till behandlingen. Detta kommer att ske i samband med att nya medlemmar kommer med i vår församling. Det gäller också föräldrars samtycke av personuppgiftsbehandling då barn- och ungdomar under 18 år skrivs in i verksamheten.

Som församling behöver vi inte alltid säkerställa ett uttryckligt samtycke vid behandling av personuppgifter. Därför kommer vi inte att vända oss till dig som redan är medlem och be om ditt samtycke.

Ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill veta vilka uppgifter som vi har registrerade om just dig eller dina barn, eller hur personuppgifterna hanteras, lagras och rensas.

Kontakt: info.felaktigryttargardskyrkan.se